Název postupu:

Obrazy v kroku:

Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.

Zachovejte licenci — Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Obecné podmínky

Provozovatelem tohoto serveru je společnost Tarsago Česká republika, s. r. o., která vykonává autorská práva k jeho obsahu. Nakládání s obsahem serveru MojeDilo.cz a iReceptar.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál užít, převzít dle §34 (1) c) autorského zákona, případně jej dále šířit či zpřístupňovat jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas společnosti Tarsago Česká republika, s. r. o.; bez tohoto souhlasu není užití, převzetí, šíření ani zpřístupňování zveřejněných materiálů dovoleno. Pokud není uvedeno jinak, je zdrojem grafických materiálu a fotografií Shutterstock a jejich užití, převzetí a šíření mimo iReceptář není dovoleno.

Autorská práva přispěvatelů k publikovaným materiálům

Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za obsah a správnost příspěvků jednotlivých uživatelů zejména v sekci diskuse a komentáře a u publikovaných návodů. Rovněž není odpovědný za obsah a správnost firemních prezentací a reklam, vložených na stránkách serveru. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do svých příspěvků firemní prezentace či reklamy; v případě zájmu o inzerci na serveru MojeDilo.cz či iReceptář.cz se obraťte na naše inzertní oddělení.

Vložením obrazových či jiných materiálů do systému serveru souhlasí jejich vkladatelé s těmito podmínkami užití a potvrzují, že jsou autory těchto materiálů, vykonávají k nim autorská práva či mají souhlas vlastníka těchto práv k užití vkládaných materiálů. Zároveň vkladatelé prohlašují, že zveřejněním materiálu na serveru MojeDilo či iReceptář.cz nedojde k porušení práv třetích osob a nevznikne provozovateli žádný závazek vůči třetím osobám, které mohou být na materiálech zobrazeny. V případě, že toto prohlášení vkladatele bude nepravdivé, je vkladatel povinen nahradit provozovateli serveru MojeDilo.cz či iReceptar.cz veškerou způsobenou škodu.

Vložením materiálu poskytuje vkladatel provozovateli nevýhradní licenci k jeho použití. Licence je udělována pro území celého světa, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence je udělována s právem udělovat podlicence. Při užití materiálu vloženého na server MojeDilo.cz či iReceptář pod licencí MojeDilo.cz je provozovatel oprávněn užít tyto materiály vcelku nebo jejich část, a to nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byly odevzdány), ale je zejména oprávněn tyto materiály upravit či změnit, spojit je s jinými autorskými díly nebo je zařadit do souboru děl. Licence se poskytuje bezúplatně.

hod min
Moje dílo.cz